Western Blue

Tjerita itoe berlaloe dengan
tjerita jang beloem pernah lewat setelahnja.
Barangkali tidak akan ada
tjerita seperti itoe lagi
mendatangi gerimis jang ditemani pelangi
di saat matahari menghoendjam bibir laoetan
jang tak bertepi di bagian barat Nagari ini.

Namoen bajangan mentari jang akan mendjelang
sepertinja memberi harapan oentoek
menjoembangkan kisah yang biroe
oentoek melandjoetkan tapak-tapak
jang tidak maoe berhenti beringsoet
meratapi rimba belantara jang soedah tergoesoer
oleh sesoeatoe jang tak djelas
dalam bajangan masa laloenja..

#westernBlue#TripleTwelve#
12-12-12
@PA Q-ting

Advertisements